Mikä HYT?

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry (HYT) on vuonna 1967 perustettu akateemisen henkilöstön edunvalvontajärjestö.

Jäseniämme ovat Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat sekä muissa akateemisissa ja hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä toimivat.

HYT on jäsenmäärältään Tieteentekijöiden liiton suurin jäsenyhdistys ja Helsingin yliopiston suurin Akavan alainen järjestö.

Tehtävänämme on valvoa ja aktiivisesti ajaa jäsenistömme oikeuksia yliopiston sisällä.

HYT järjestää pitkin vuotta kaikille jäsenilleen avoimia infotilaisuuksia ja virkistystoimintaa. Seuraa HYTiä  Facebookissa  ja tule rohkeasti mukaan!

Katso lisää HYTin toiminnasta:

Mitä HYT tekee
Toiminnan tavoitteet
Hallitus
Toimintasuunnitelma
Työnjako


Mitä HYT tekee

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia jäsenistön yhdyssiteenä
  • huolehtia jäsenistön ammatillisesta ja palkkauksellisesta edunvalvonnasta
  • huolehtia jäsenistön työhön liittyvistä oikeuksista ja eduista.

Yllä mainittujen lisäksi HYT pyrkii edistämään jäsentensä työllisyyden turvaamista ja parantamista sekä palvelussuhteiden ehtojen kehittämistä.

HYT toimii paikallisjärjestönä erityisesti Helsingin yliopistossa. Jäsenkunnan etuja valvotaan sekä yhdistyksen ja JUKO:n luottamushenkilöiden toiminnalla että virkaehtosopimusneuvotteluissa Tieteentekijöiden liiton (TTL) ja Akavan kautta.


Toiminnan tavoitteet

HYT:n toiminnan tavoitteet määrittyvät yhdistyksen säännöissä sekä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa.

HYT:n pitkäaikaistavoitteena on:

  • nostaa tutkimus-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien palkkatasoa. Palkkauksen tulee kehittyä tieteellisen ja opetuksellisen sekä muun osaamisen kasvaessa ja olla kilpailukykyinen muiden sektoreiden palkkojen kanssa. Palkkauksessa tulee toteutua sukupuolten välinen tasa-arvo.
   • yliopistouran kilpailukyvyn parantaminen sekä yliopistouralla etenemisen turvaaminen Helsingin yliopistossa.
   • vaikuttaa siihen, että keskikategorian opetus- ja tutkimusvirkojen määrää lisätään ja jatko-opintojen rahoituskäytäntöä kehitetään. Yhdistys valvoo jatkokoulutettavien palkkausasioita ja pyrkii siihen, että kaikkien jatkokoulutettavien palkkaedut ja mahdollisuudet ohjauksen saamiseen ovat samanlaiset. Määräaikaisten palvelussuhteiden tulee olla vähintään tiedossa olevan projektin mittaisia.
   • ylimmän opetuksen, tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisedellytysten turvaaminen riittävällä perusrahoituksella ja perusrahoituksen osuuden kasvattaminen yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen on tuettava yliopistojen perustoimintoja.
   • tohtorikoulutuksen saaneiden henkilöiden työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Yhdistys vaikuttaa henkilöstörakennekysymyksiin sekä yliopiston sisällä että TTL:n kautta.
   • jäsenistön aktivoiminen.

HYT:n vuosittainen toimintasuunnitelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Tutustu toimintasuunnitelmaan.

HYTin toimintaa määrittävät myös yhdistyksen säännöt.


Hallitus

Hallitus on HYT:n ylin päättävä elin. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle syyskokouksessa. Syyskokous järjestetään vuosittain marras-joulukuussa.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 11 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Jäseniä valitaan joka vuosi siten, että erovuorossa on aina joko kuusi tai viisi jäsen-varajäsen -paria.

Hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään heti uuden vuoden alussa. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja tiedotusvastaavan.

 Vuoden 2018 hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja: Linda Hart

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kausi
Kaj Stenberg Annika Kanckos 1.1.2018–31.12.2019
Tommi Kokkonen Panu Minkkinen 1.1.2018–31.12.2019
Yvonne Holm Anna-Riikka Smolander 1.1.2018–31.12.2019
Leena-Maija Åberg-Reinke Syed Ashraful Alam 1.1.2018–31.12.2019
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2018–31.12.2019
Anna Sofia Salonen Heidi Rautalahti 1.1.2017–31.12.2018
Matti Eräsaari Tiina Niklander 1.1.2017–31.12.2018
Mari Siiroinen Isto Peltomäki 1.1.2017–31.12.2018
Mietta Lennes Pirjo Nikula-Ijäs 1.1.2017–31.12.2018
Paul Tiensuu Karin Creutz-Sundblom 1.1.2017–31.12.2018
Tapani Kaakkuriniemi Thomas Hackman 1.1.2017–31.12.2018

Toimintasuunnitelma

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokouksessa

Toiminnan painopistealueet vuonna 2018

 • Tukea muutoksissa: Yliopisto on ollut viime vuosina muutosten pyörteissä. Vuoden 2016 irtisanomiset ja siirtyminen uuteen palveluorganisaatioon ovat heikentäneet tukitoimintoja yliopistolla ja Iso pyörä -tutkintouudistus on lisännyt työmäärää. Tämä kuormittaa opetus- ja tutkimus- sekä hallintohenkilöstöä. HYT puolustaa jäseniään muutosten keskellä, seuraa ja tukee heidän jaksamistaan ja pitää esillä liiton tarjoamia palveluja.
 • Määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden, työttömien tutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantaminen: HYT jatkaa aktiivista työtään määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden, työttömien tutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantamiseksi.
 • Hyvän yhteistoimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen: HYT osallistuu yhteistoimintakulttuurin kehittämiseen ja pyrkii tuomaan henkilöstön ääntä kuuluviin hallinnon kaikilla tasoilla. Toimintarakenteen muuttuessa lähidemokratian toteutuminen työyhteisöissä on turvattava. HYT kutsuu rehtorin ja yliopiston ylimmän johdon säännöllisiin, muutaman kerran lukuvuodessa järjestettäviin avoimiin tapaamisiin.
 • Opetustehtävien laadun ja määrän valvonta: Opetuksen laadun on pysyttävä korkeana ja määrän riittävänä. Tämä ei saa kuitenkaan kuormittaa opetushenkilöstöä liikaa. Palveluorganisaation työntekijöiden työtaakkaa ei saa kohtuuttomasti lisätä. Samalla on varmistettava, ettei opintohallinnon tehtäviä kohtuuttomasti siirry opetus- ja tutkimushenkilökunnan kontolle. Nuorempia tutkijoita ja jatko-opiskelijoita ei tule käyttää ilmaisena opetusreservinä, jolla paikataan perusopetuksen opettajavajetta. Kaikille opetuspainotteisissa työtehtävissä on taattava vähintään 30 prosentin osuus työajasta tutkimukseen ja opetuksesta kokonaan vapaita periodeja.
 • Kansainvälisten jäsenten huomioiminen toiminnassa: HYT panostaa kansainvälisten jäsenten ottamiseen mukaan yhdistyksen toimintaan. HYT toimii yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa ja vaatii, että yliopiston kansainväliset tukipalvelut on järjestettävä mielekkäällä ja saavutettavalla tavalla. Yhdistyksen hallitukseen nimitetään kansainvälisten asioiden vastaava.

HYT_toimintasuunnitelma_2018_

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2011


Työnjako

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry on yksi valtakunnallisen Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksistä.

Liittyminen ammattiliittoon tapahtuu aina paikallisen jäsenyhdistyksen kautta. Liittymällä HYTiin saat meidän tarjoamiemme palvelujen lisäksi myös sekä Tieteentekijöiden liiton että Akavan tarjoamat edut.

HYT toimii paikallisella tasolla Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksen roolissa päätehtävänään jäsenistön palkkauksen, työolojen, oikeudellisen aseman ja sosiaalisten etujen valvonta. HYT seuraa, että valtakunnallisia sopimuksia sovelletaan oikein ja tasapuolisesti Helsingin yliopistossa ja muilla jäsenistön työpaikoilla. Mikäli huomauttamisen aihetta on, puuttuvat luottamusmiehet epäkohtiin neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa. HYT:n edustajia toimii myös monissa yliopiston ja Tieteentekijöiden liiton toimielimissä.

HYT antaa lausuntoja, laatii aloitteita ja järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. HYT:n luottamusmiehet tapaavat useamman kerran vuosittain päivittääkseen tietojaan. Myös Tieteentekijöiden liitto järjestää luottamusmiehille koulutusta.

Tieteentekijöiden liiton vastuulla on valtakunnallinen, ”makrotason” edunvalvonta, säädösten valmistelu ja lainsäätäjien lobbaaminen. Liitto osallistuu JUKO:n kautta neuvotteluihin valtakunnallisista työehtosopimuksista ja paikallisista palkkaratkaisuista. Liiton luottamusmiehet kussakin yliopistossa valvovat tehtyjen sopimusten noudattamista.

Liitto on arvostettu lausunnonantaja kaikissa akateemista alaa koskevissa uudistuksissa.

Liitolla oli merkittävä rooli korjailtaessa yliopistolain valmistelua, jopa niin, että opetusministeriössä myönnettiin, ettei heillä ollut käsitystä yliopistojen autonomian merkityksestä ennen kuin liitto antoi siitä lausuntonsa.
Liiton edustajat ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen henkilöstön asemasta vaikuttaviin päättäjiin. Lisäksi liiton edustajia toimii esimerkiksi AKAVAn päättävissä elimissä.


%d bloggaajaa tykkää tästä: