Mikä HYT?

 

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry (HYT) on vuonna 1967 perustettu akateemisen henkilöstön edunvalvontajärjestö.

Jäseniämme ovat Helsingin yliopiston tutkijat ja väitöskirjatutkijat, opettajat sekä muissa akateemisissa ja hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä toimivat.

HYT on jäsenmäärältään Tieteentekijöiden liiton suurin jäsenyhdistys ja Helsingin yliopiston suurin Akavan alainen järjestö.

Tehtävänämme on valvoa ja aktiivisesti ajaa jäsenistömme oikeuksia yliopiston sisällä.

HYT järjestää pitkin vuotta kaikille jäsenilleen avoimia infotilaisuuksia ja virkistystoimintaa. Seuraa HYTiä  Facebookissa  ja tule rohkeasti mukaan!

Katso lisää HYTin toiminnasta:

Mitä HYT tekee
Toiminnan tavoitteet
Hallitus
Toimintasuunnitelma
Työnjako


 

Mitä HYT tekee

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia jäsenistön yhdyssiteenä
  • huolehtia jäsenistön ammatillisesta ja palkkauksellisesta edunvalvonnasta
  • huolehtia jäsenistön työhön liittyvistä oikeuksista ja eduista.

Yllä mainittujen lisäksi HYT pyrkii edistämään jäsentensä työllisyyden turvaamista ja parantamista sekä palvelussuhteiden ehtojen kehittämistä.

HYT toimii paikallisjärjestönä erityisesti Helsingin yliopistossa. Jäsenkunnan etuja valvotaan sekä yhdistyksen ja JUKO:n luottamushenkilöiden toiminnalla että virkaehtosopimusneuvotteluissa Tieteentekijöiden liiton  ja Akavan kautta.


 

Toiminnan tavoitteet

HYT:n toiminnan tavoitteet määrittyvät yhdistyksen säännöissä sekä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa.

HYT:n pitkäaikaistavoitteena on:

  • nostaa tutkimus-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien palkkatasoa. Palkkauksen tulee kehittyä tieteellisen ja opetuksellisen sekä muun osaamisen kasvaessa ja olla kilpailukykyinen muiden sektoreiden palkkojen kanssa. Palkkauksessa tulee toteutua sukupuolten välinen tasa-arvo.
   • yliopistouran kilpailukyvyn parantaminen sekä yliopistouralla etenemisen turvaaminen Helsingin yliopistossa.
   • vaikuttaa siihen, että keskikategorian opetus- ja tutkimusvirkojen määrää lisätään ja jatko-opintojen rahoituskäytäntöä kehitetään. Yhdistys valvoo väitöskirjatutkijoiden palkkausasioita ja pyrkii siihen, että palkkaedut ja mahdollisuudet ohjauksen saamiseen ovat kaikilla samanlaiset. Määräaikaisen palvelussuhteen tulee olla vähintään tiedossa olevan projektin mittainen.
   • ylimmän opetuksen, tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisedellytysten turvaaminen riittävällä perusrahoituksella ja perusrahoituksen osuuden kasvattaminen yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen on tuettava yliopistojen perustoimintoja.
   • tohtorikoulutuksen saaneiden henkilöiden työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Yhdistys vaikuttaa henkilöstörakennekysymyksiin sekä yliopiston sisällä että TTL:n kautta.
   • jäsenistön aktivoiminen.

HYT:n vuosittainen toimintasuunnitelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Tutustu toimintasuunnitelmaan.

HYTin toimintaa määrittävät myös yhdistyksen säännöt.

HYTin hallituksen vuoden 2018 aikana hyväksymä HYTin tiedotusstrategia.


 

Hallitus

Hallitus on HYT:n ylin päättävä elin. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle syyskokouksessa. Syyskokous järjestetään vuosittain marras-joulukuussa.

Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 11 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Jäseniä valitaan joka vuosi siten, että erovuorossa on aina joko kuusi tai viisi jäsen-varajäsen -paria.

Hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään heti uuden vuoden alussa. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja tiedotusvastaavan.

 Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja: Tommi Kokkonen

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen jäsen Kausi
Isto Peltomäki Julia von Boguslawski 1.1.2019–31.12.2020
Mietta Lennes Gwenaëlle Bauvois 1.1.2019–31.12.2020
Laura Kortesoja Heidi Rautalahti 1.1.2019–31.12.2020
Pirjo Nikula-Ijäs Paul Tiensuu 1.1.2019–31.12.2020
Thomas Hackman Jussi Väliviita 1.1.2019–31.12.2020
Matti Eräsaari Natalija Gustavson 1.1.2019–31.12.2020
Kaj Stenberg Tommi Mäklin 1.1.2020–31.12.2021
Syed Ashraful Alam Linda Hart 1.1.2020–31.12.2021
Yvonne Holm Anne Epstein 1.1.2020–31.12.2021
L.-M. Åberg-Reinke Panu Minkkinen 1.1.2020–31.12.2021
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2020–31.12.2021

Toimintasuunnitelma

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokouksessa

Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 

 • Määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden, työttömien tutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantaminen: HYT jatkaa aktiivista työtään määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden, työttömien tutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantamiseksi. HYT vaatii, että apurahatutkijat ja nuoremmat tutkijat tunnustetaan aidosti yliopistoyhteisön jäseniksi. Heitä tulee kohdella tasavertaisesti muiden kanssa ja ottaa mukaan heitä ja heidän työskentelyedellytyksiään koskevaan päätöksentekoon. Työhuonevuokrista on luovuttava.
 • Hyvän yhteistoimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen: HYT osallistuu yhteistoimintakulttuurin kehittämiseen ja pyrkii tuomaan henkilöstön ääntä kuuluviin hallinnon kaikilla tasoilla. Lähidemokratian toteutuminen työyhteisöissä on turvattava ja työyhteisön kaikkien jäsenten vaikutusmahdollisuudet oman työnsä toteuttamista koskevissa asioissa taattava. 
 • Opetustehtävien laadun ja määrän seuranta:  Kaikille opetuspainotteisissa työtehtävissä toimiville on taattava riittävä osuus työajasta tutkimukseen ja opetuksesta kokonaan vapaita periodeja. Opetuksen laadun on pysyttävä korkeana ja määrän kohtuullisena. On varmistettava, ettei opintohallinnon tehtäviä kohtuuttomasti siirry opetus- ja tutkimushenkilökunnan kontolle. Tuntiopetuksesta on maksettava asianmukainen korvaus. Apurahatutkijoita ja väitöskirjatutkijoita, jotka eivät ole työsuhteessa, ei tule käyttää ilmaisena opetusreservinä, jolla paikataan perusopetuksen opettajavajetta.
 • Kansainvälisten jäsenten huomioiminen toiminnassa: HYT pyrkii parantamaan myös muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. HYT järjestää säännöllisesti tapahtumia kansainvälisille jäsenille ja pyrkii parantamaan heidän tietoisuuttaan esimerkiksi ammattiyhdistystoimintaan ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. HYT toimii yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa ja vaatii, että yliopiston kansainväliset tukipalvelut on järjestettävä mielekkäällä ja saavutettavalla tavalla.

Visuaalinen tiivistelmä_toimintasuunnitelmasta_2020

Toimintasuunnitelma_vuodelle_2020

HYT toimintasuunnitelma 2019

HYT_toimintasuunnitelma_2018_

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2011


 

Työnjako

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry on yksi valtakunnallisen Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksistä.

Liittyminen ammattiliittoon tapahtuu aina paikallisen jäsenyhdistyksen kautta. Liittymällä HYTiin saat meidän tarjoamiemme palvelujen lisäksi myös sekä Tieteentekijöiden liiton että Akavan tarjoamat edut.

HYT toimii paikallisella tasolla Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksen roolissa päätehtävänään jäsenistön palkkauksen, työolojen, oikeudellisen aseman ja sosiaalisten etujen valvonta. HYT seuraa, että valtakunnallisia sopimuksia sovelletaan oikein ja tasapuolisesti Helsingin yliopistossa ja muilla jäsenistön työpaikoilla. Mikäli huomauttamisen aihetta on, puuttuvat luottamusmiehet epäkohtiin neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa. HYT:n edustajia toimii myös monissa yliopiston ja Tieteentekijöiden liiton toimielimissä.

HYT antaa lausuntoja, laatii aloitteita ja järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. HYT:n luottamusmiehet tapaavat useamman kerran vuosittain päivittääkseen tietojaan. Myös Tieteentekijöiden liitto järjestää luottamusmiehille koulutusta.

Tieteentekijöiden liiton vastuulla on valtakunnallinen, ”makrotason” edunvalvonta, säädösten valmistelu ja lainsäätäjien lobbaaminen. Liitto osallistuu JUKO:n kautta neuvotteluihin valtakunnallisista työehtosopimuksista ja paikallisista palkkaratkaisuista. Liiton luottamusmiehet kussakin yliopistossa valvovat tehtyjen sopimusten noudattamista.

Liitto on arvostettu lausunnonantaja kaikissa akateemista alaa koskevissa uudistuksissa.

Liitolla oli merkittävä rooli korjailtaessa yliopistolain valmistelua, jopa niin, että opetusministeriössä myönnettiin, ettei heillä ollut käsitystä yliopistojen autonomian merkityksestä ennen kuin liitto antoi siitä lausuntonsa.
Liiton edustajat ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen henkilöstön asemasta vaikuttaviin päättäjiin. Lisäksi liiton edustajia toimii esimerkiksi AKAVAn päättävissä elimissä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: