Intressebevakning

En central facklig aktör vid universitetet! HYT bevakar dina rättigheter och försvarar dina intressen i underhandlingarna kring universitetets arbetsvillkorsavtal. Det är lätt att kontakta förtroendemännen när du vill fråga något eller behöver hjälp.

HYT bevakar dina intressen och ger råd bl.a. i form av

 • allmän intressebevakning på arbetsmarknaden
 • rådgivning gällande ditt anställningsförhållande
 • rådgivning gällande avlöning
 • juristens rådgivningsservice
 • arbetslöshetskassans tjänster

Läs mer:

Förtroendemannaverksamheten
Kollektivavtalet
Strejkberedskap


Förtroendemannaverksamheten

Alla förtroendemän vid Helsingfors universitet tillhör ett och samma system, d.v.s. de har utnämnts av Akavas förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU, på finska JUKO. Läs mer om JUKO nedan.

De nuvarande förtroendemännen har valts skilt för varje campus. Varje campus har en vice huvudförtroendeman som står till förfogande för alla som är verksamma inom respektive campus.

Till vilken förtroendeman ska jag vända mig?

Grundtanken i systemet med campusvisa förtroendemän är att en medlem i vilken förening som helst som tillhör FOSU i första hand ska kunna vända sig till en förtroendeman som representerar medlemmens egen fakultet, institution eller läroämne, eftersom denna förtroendeman mycket sannolikt känner till verksamhetsmiljön. Men man kan också kontakta en förtroendeman som representerar ens egen förening eller förbund.

Förtroendemännen har kommit överens om att ifall något tvistefall uppstår i  förtroendemannens egen närmiljö kan denna jäva sig och överföra ärendet till någon annan.

Förtroendemän 1.1.2019–31.12.2020

Huvudförtroendemän

hyt-paaluottamusmies(at)helsinki.fi

huvudförtroendeman
universitetslärare Tiina Niklander, Forskarförbundet (HYT)

huvudförtroendeman
universitetslektor Seppo Sainio, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

huvudförtroendeman
universitetsforskare Pirkko Hölttä,  Natur-, miljö- och skogsvetarnas förbund Loimu

huvudförtroendema
professor Per Saris, Professorsförbundet

Hitta en aktuell lista över förtroendemän på campus från FLAMMANs hemsida: https://flamma.helsinki.fi/sv/HY277103

Vad är JUKO/FOSU?

JUKO, på svenska Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, är huvudförhandlingsorganisationen för kyrka, kommuner, stat och universitet. FOSU sköter intressebevakningen för över 200 000 löntagare.

FOSU bevakar medlemmarnas intressen i juridiska frågor, på arbetsmarknaden samt i ekonomiska och sociala frågor. FOSU är en stark samorganisation som representerar akademiskt utbildade inom den offentliga sektorn.

Via Akava är Forskarförbundet medlem i FOSU.


Kollektivavtalet

Det nuvarande kollevtivavtalet negotierat av FOSU, Pardia rf ja JHL samt The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE) är giltig 1.2.2018-31.3.2020.

Bekanta dig med allmänt kollektivavtal för universitet på finska och power point om kollektivavtalet här.

Läs mer från FOSU’s web sidor.


Strejkberedskap

Forskarföreningen vid Helsingfors universitet vill försvara medlemmarnas intressen främst genom förhandlingar och samtal. Det finns dock situationer och tidsperioder då dylika åtgärder inte är tillräckliga. I så fall gäller inte heller fredsplikten.

Varför behövs organisationens strejkberedskap?

 • För förhandlingar – som en del av förhandlingsprocessen
 • Som stöd för förhandlarna
 • För att öka organisationens trovärdighet hos motparten
 • För att åstadkomma ett bättre avtal
 • Först är det meningen att förhandla, påverka den allmänna opinionen, samarbeta… ifall detta inte läder till resultat kan organisationskraften användas som påtryckningsmedel
 • Organisationsberedskapen ska vara bestående och aktionsberedskapen omedelbar

Om fackliga stridsåtgärder blir nödvändiga i någon form, fungerar HYT som en del av FOSU:s strejkkommitté vid Helsingfors universitet och följer kommitténs instruktioner. I detta nu heter  FOSU:s strejkledare Panu Minkkinen.

Arbetsfördelningen i en arbetskonflikt. I FOSU råder följande arbetsfördelning:

 • Förbunden och JUKO ansvarar huvudsakligen för informationen till medlemmarna gällande förhandlingarnas mål, framåtskridande och resultat.
 • HYT ansvarar för informationen kring förberedelserna inför de fackliga stridsåtgärderna och för instruktionerna under arbetskonflikten.
 • Forskarförbundet betalar ett (litet) strejkbidrag till medlemmarna och ansvarar för strejkorganisationens kostnader. Även HYT har med hjälp av medlemsavgifterna samlat ihop en egen strejkkassa.

I en arbetskonflikt spelar informationen en avgörande roll, och därför ska de lokala strejkorganisationerna under arbetskonflikten ha uppdaterade e-postlistor över medlemmarna. Också därför är det viktigt att du alltid uppdaterar dina kontaktuppgifter varje gång uppgifterna ändras.

Hurdana fackliga stridsåtgärder kommer i fråga

Universitetsdelegationen beslutar om vilka fackliga stridsåtgärder som vidtas. I och med att tjänsteförhållandena ändrats till anställningsförhållanden kan stridåtgärdernas utformning variera. Alternativen är bl.a.

 • strejk
 • partiell arbetsvägran
 • övertidsförbud
 • förhalning av arbetet (s.k. italiensk strejk)
 • massuppsägning

När beslutet om åtgärdsformen ska fattas beaktar organisationerna hur åtgärden förväntas påverka universitetets verksamhet, själva arbetsgivaren, studenterna och den stora allmänheten. Både organisationen och medlemmarna bör anse stridsåtgärden vara berättigad.

När målsättningarna är realistiska kan vi stå bakom dem och upprätthålla strejkandan om det behövs!


%d bloggare gillar detta: