Medlemsskap

Varför bli medlem i HYT?

HYT:s representanter är närvarande  när det underhandlas om dina rättigheter och förmåner.

Som medlem i HYT och TTL får du framför allt rådgivning och intressebevakning på både riksomfattande och lokal nivå. Rådgivning får du av förtroendemännen, HYT:s styrelsemedlemmar och HYT:s byrå. Därutöver får du rådgivning av TTLs byrå samt av en advokatbyrå med vilken TTL har undertecknat ett samarbetsavtal.

HYT:s medlemmar med löneinkomster blir medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa då de betalar löntagarens medlemsavgift från sin bruttolön. Medlemmarna i TTL:s samtliga medlemsföreningar får sin arbetslöshetsersättning via Lärarnas arbetslöshetskassa.

Se mer:

Välkommen med i  HYT!
Vem kan bli medlem?
Medlemsförmåner
Medlemsavgifterna
Uppdatering av medlemsuppgifterna


Välkommen med i  HYT!

HYT utgör din kontaktlänk till universitetet och dess personalpolitik samt tar hand om intressebevakningen i frågor gällande din lön och profession.

Så blir du medlem:

  • Fyll i den elektroniska medlemsblanketten. Om du har problemen att ylla in elektoriska blanketten skriv ut en pappersversion och fyll i med penna samt skicka blanketten till HYT:s byrå. Både den elektroniska blanketten och pappersversionen hittar du på TTL:s sidor.
  • HYT:s styrelse behandlar din ansökan så fort som möjligt, dock senast vid nästa styrelsemöte.
  • Du blir informerad om beslutet efter mötet och får ett infopaket om föreningens verksamhet. Vid behov kan du kontakta HYT:s organisationssekreterare för att få mera information om beslutet. Inom cirka en månad får du också Forskarförbundets medlemskort och annan  nyttig information.

Bra att veta

  • Medlemskapet börjar från och med den dag då den elektroniska blanketten blivit ifylld, eller då du har undertecknat pappersansökan. Ifall din ansökan anländer till HYT:s byrå mer än 7 dagar efter det att ansökan undertecknats, antecknas ankomstdatumet som den dag då medlemskapet träder i kraft.
  • Om du vill att medlemskapet börjar vid något annat datum än det då blanketten blivit ifylld/undertecknad, vänligen meddela om detta per mejl till Forskarförbundets Organisationssekreterare så fort som möjligt. Observera att medlemskapet inte kan börja retroaktivt.
  • Medlemmen ansvarar själv för att medlemsavgifterna blivit betalda. I synnerhet arbetslöshetskassorna är noga med att alla avgifter har betalats innan en eventuell arbetslöshetsperiod inleds. Därför rekommenderar vi att du lämnar in fullmakt till lönekontoret på din arbetsplats eller till en person som ansvarar för löneutbetalningen. Med hjälp av fullmakten tas medlemsavgiften direkt från din lön, och du behöver inte vara rädd för mänsklig glömska. Det lönar sig dock att kolla på lönekvittot att avgiften faktiskt avdragits från lönen.

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem i HYT ska du ha avlagt akademisk examen och vara anställd vid Helsingfors universitet, antingen som lärare eller forskare, eller i någon annan typ av befattning.

Medlem i Forskarförbundet TTL blir man alltid via en lokalförening. Som medlem i HYT är du automatiskt medlem i både TTL och Akava.

Om du är stipendieforskare, på moderskaps- eller faderskapsledighet, eller om du håller på att utföra din militär- eller civiltjänst, är grundexamensstuderande eller arbetslös eller blir pensionerad inom kort, vänligen bekanta dig med specialvillkoren för medlemskap i HYT nedan.

Stipendieforskare

Stipendieforskarna kan mycket väl bli medlemmar i HYT. Vänligen bekanta dig med stipendieforskarens reducerade medlemsavgift.

Under stipendieperioden kan inte ansluta sig till en arbetslöshetskassa. En förutsättning för att bli medlem i en a-kassa är nämligen att en person vid anslutningstidpunkten ska ha en gällande anställning med arbetsavtal. Dock behöver en person som redan är medlem av a-kassan inte skriva ut sig ur denna när en stipendieperiod inleds. Ifall stipendieforskaren går över från att arbeta med stipendium till ett anställningsförhållande, bör han meddela detta till Forskarförbundet eller HYT:s byrå. Detta är synnerligen viktigt speciellt då den som blivit medlem i föreningen i egenskap av stipendieforskare för första gången under sitt medlemskap övergår till ett anställningsförhållande.

Förutom medlemskap i arbetslöshetskassan har stipendieforskarna samma medlemsförmåner som löntagarmedlemmarna. Sitt pensionsskydd får stipendieforskarna Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mera information hittar du direkt på LPA:s sidor.

Stipendieforskarnas arbetslöshetsskydd förbättrades dock år 2009 då Arbets- och näringsministeriet gav nya direktiv gällande hur arbetslöshetsskyddet ska tillämpas till dem som är sysselsatta inom konst eller vetenskap. Stipendiet räknas inte som inkomst vid uträkning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning men stipendieperioder anses dock vara godtagbara för att personen hållits borta från arbetsmarknaden. Det betyder att sådana perioder medför en förlängning av den 28 månader långa perioden som gäller för arbetsvillkoret, dock får perioden vara högst sju årNärmare information om en stipendiearbetandes ställning, socialskydd och beskattning finns i en publikation som utges av Forskarförbundet, Information till forskare om stipendier (2014).

Föräldra-, mamma-, pappa- eller vårdledighet, civil- eller militärtjänst

Medlemmar som blir föräldralediga, mamma- eller pappalediga, vårdlediga eller inleder sin civil- eller militärtjänst kan bibehålla sitt medlemskap i HYT.

Medlemsavgiften för dessa grupper är lägre och medlemmarna är berättigade till medlemsförmånerna. Perioden medräknas dock inte i uträkningen av arbetslöshetskassans understöd.

Studentmedlemmar

Grundexamensstuderande som har för avsikt att rikta sig in på en universitets- eller vetenskaplig karriär kan bli medlemmar i HYT, då de betalar en reducerad medlemsavgift. Studentmedlemmarna har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten.

Förutom arbetslöshetsskydd har studentmedlemmarna samma förmåner som löntagarmedlemmarna. För att en HYT-ansluten grundexamensstuderandes penninginkomster ska medräknas i uträkningen av inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd bör han vara ordinarie medlem och även i övrigt uppfylla samma kriterier som de övriga medlemmarna.

Se vem kan bli ordinarie medlem.

Påbyggnadsstuderandena kan bli ordinarie medlemmar och storleken på deras medlemsavgift är beroende av ifall de har ett anställningsförhållande eller om de arbetar på stipendium.

Arbetslösa

När en HYT-medlem blir arbetslös betalar han reducerad medlemsavgift.

Ifall du har blivit arbetslös och uppfyller kriterierna för inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd är det absolut viktigt att du fortsätter att betala medlemsavgift till  HYT.  Även en månads uppehåll i medlemsavgifterna leder till att du inte längre är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning.

Här  hittar du mera information om hur förbereda sig för arbetslöshet och hur reagera om man blir arbetslös.

Dubbelt medlemskap

Ett flertal fackförbund har tillsammans med Forskarförbundet undertecknat ett avtal om dubbelt medlemskap. Detta innebär att en medlem samtidigt också kan tillhöra ett annat fackförbund och betala reducerad medlemsavgift till någotdera av dessa förbund (villkoren varierar mellan fackförbunden).

Enligt överenskommelse ska den intressebevakning som gäller avlöningen och anställningsförhållandena vid universiteten eller Finlands Akademi skötas av Forskarförbundet.

Om du behöver mera information om dubbelt medlemskap kan du kontakta Forskarförbundets byrån.

När du gått i pension

Du kan fortsätta att vara medlem i HYT även när du gått i pension. Medlemsavgiften för pensionärer är 60 € i året. Pensionärer omfattas av samma förmåner som andra medlemmar – med undantag för medlemskap i arbetslöshetskassan. När du blir pensionerad, vänligen meddela om saken till förbundets organisationssekreterare Mari Hurskainen (mari.hurskainen(at)tieteentekijoidenliitto.fi).


Medlemsförmåner

 

Som medlem i HYT kommer du att dra nytta av alla medlemsförmåner som Forskarförbundet erbjuder.

Som medlem i HYT får du HYTs medlemsbulletin som utkommer fyra gånger om året.

Dessutom utger Forskarförbundet tidskriften Acatiimi i samarbete med Professorsförbundet och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL.

Medlemsavgifterna

Avgifterna för år 2019:

  • 1,1 % från bruttolön
  • 8  euro/månad, stipendieforskare
  • 8 euro/månad för medlemmar som är på mamma- eller pappaledig, eller på föräldra- eller vårdledighet; som fullgör värnplikten eller civiltjänsten; som är arbetslös eller studerande.
  • 60 euro/år för pensionärer

Medlemsavgiften som uppbärs innehåller också medlemsavgiften till TTL och arbetslöshetskassan. Den 1,1% uppbärs från huvudinkomsten.

Uppbärandet baserar sig på en fullmakt då avgiften uppbärs direkt från bruttolönen. Alternativt kan du betala avgifterna själv och då använda referensbankgiroblanketter som skickas till dig av Forskarförbundet. Av Forskarförbundets Organisationssekreterare  kan du få nya referensnummer ifall de gamla gått förlorade.


Uppdatering av medlemsuppgifter

Medlemsuppgifter kan updateras vid Forkarförbundets e-Kontakter (servicen erbjuden enligt på finska). Vid e-Kontakter kan du till exempel kontrollera om du har betalat dina medlemsavgifter. Du kan också kontakta antingen Forskarförbundets Organisationssekreterare för att updatera dina kontaktupgifter.

Byte av medlesförening eller fackförbund

Ifall du är medlem i en förening som tillhör Forskarförbundet och du inom TTL vill byta medlemsförening, eller om du önskar att övergå från ett annat fackförbund till HYT, ska du i normal ordning ansöka om medlemskap i önskad medlemsförening och informera din tidigare förening om uppsägning av medlemskapet.

När du byter förbund eller medlemsförening, vänligen se till att det inte blir ett uppehåll längre än 30 dagar i ditt medlemskap. På så sätt blir det inte något uppehåll i ditt medlemskap i arbetslöshetskassan, och de förmåner som du redan är berättigad till följer med dig.

Uppsägning av medlemskap

Du kan säga upp medlemskapet i föreningen genom att lämna in en skriftlig anmälan. Anmälan ska skickas antingen per e-post till adressen hyt-toimisto(at)helsinki.fi eller i pappersversion till HYTs byrå.

Medlemskapet anses upphöra den dag då e-postmeddelandet har sänts eller då anmälan om uppsägning av medlemskap har undertecknats. Alternativt kan du i din anmälan ange vilket datum du vill att medlemskapet upphör att gälla. Du kan dock inte ange sista dagen för medlemskap i efterskott.

Medlemmen är förpliktad till att betala eventuella obetalda medlemsavgifter från tiden för uppsägningen av medlemskapet. Exakta uppgifter om betalningarna erhåller du på Forskarförbundets Organisationssekreterare Mari Hurskainen.

När du gått i pension

Du kan fortsätta att vara medlem i HYT även när du gått i pension. Medlemsavgiften för pensionärer är 60 € i året. Pensionärer omfattas av samma förmåner som andra medlemmar – med undantag för medlemskap i arbetslöshetskassan. När du blir pensionerad, vänligen meddela om saken till förbundets organisationssekreterare Mari Hurskainen (mari.hurskainen(at)tieteentekijoidenliitto.fi). Läs mer om resenär- och olycksfallsförsäkring för fritid på: https://www.turva.fi/tieteentekijoiden-liitto/jasenvakuutukset


%d bloggare gillar detta: