Om HYT

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry – Forskarföreningen vid Helsingfors (HYT) grundades år 1967 för att bevaka den akademiska personalens intressen.

Som medlemmar har vi forskare, lärare, påbyggnadsstuderande samt övrig akademisk och även administrativ personal.

Till sitt medlemsantal är HYT Forskarförbundets största medlemsförening och den största Akavaanslutna organisationen vid Helsingfors universitet.

Vår uppgift är att bevaka och aktivt främja medlemmarnas rättigheter vid universitetet. HYT är på plats när det är dags för löneförhandlingar vid universitetet, eller när du behöver stöd och råd i arbetets utmaningar

Följa HYT i Facebook och kom med!

Ser mer av HYT:

Vad gör HYT?
Målsättningarna
Styrelse
Arbetsfördelningen med Forskarförbundet


Vad gör HYT?

Föreningens syfte är att

  • verka som förenande länk mellan medlemmarna
  • ansvara för medlemmarnas intressebevakning i frågor som gäller profession och löner
  • Försvara medlemmarnas rättigheter och förmåner i arbetet.

Därutöver vill HYT bidra till bättre och säkrare anställningsförhållanden för medlemmarna samt utveckla anställningsvillkoren.

HYT verkar som lokalorganisation vid Helsingfors universitet. Medlemmarnas intressebevakning sköts av föreningens förtroendevalda och FOSU:s förtroendemän. I underhandlingar som gäller arbetsvillkorsavtalen bevakas medlemmarnas intressen av representanterna för Forskarförbundet och AKAVA


Målsättningarna

Målsättningarna för HYT:s verksamhet fastställs i föreningens stadgar samt i den årliga verksamhetsplanen.

Föreningen har följande långtidsmål:

  • Lönenivån för dem som verkar inom forskning, undervisning eller andra expertuppgifter bör höjas. Principen är den att lönen bör stiga i och med att det vetenskapliga och pedagogiska kunnandet utvecklas. Lönerna bör vara konkurrenskraftiga i jämförelse med de övriga sektorerna. I avlöningsfrågor bör det råda jämställdhet mellan könen.
  • Universitetskarriären bör göras konkurrenskraftigare samt möjligheterna till att avancera i karriären vid Helsingfors universitet tryggas.
  • Antalet undervisnings- och forskningsbefattningar i den sk. mellankategorin bör ökas och finansieringen av påbyggnadsstudierna utvecklas vidare. Föreningen bevakar doktorandernas intressen i lönefrågor och strävar till att samtliga doktorander har lika lön och lika möjligheter till handledning. Tidsbundna anställningar bör vara minst lika långa som motsvarande projekt förväntas vara.
  • Förutsättningarna för utvecklande av högsta undervisningen, forskningen och forskarutbildningen bör tryggas med tillräcklig basfinansiering och basfinansieringens andel av universitetens totala finansiering utökas. Den externa finansieringen bör stöda universitetens grundverksamhet.
  • Personer med avlagd doktorsexamen bör anställas till uppgifter som motsvarar deras utbildning. Föreningen medverkar aktivt både lokalt och i samarbete med Forskarförbundet i frågor som gäller personalstrukturen inom universitetet.
  • Medlemskåren ska aktiveras.

HYT:s årliga verksamhetsplan godkänns på föreningens höstmöte.

Bekanta dig med verksamhetsplanen. 


Styrelse

Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsemedlemmarna väljs i samband med höstmötet, och deras mandat är tvåårigt. Höstmötet ordnas årligen i november-december.

Till styrelsen väljs förutom ordförande 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs årligen så att det alltid finns antingen sex eller fem ordinarie-suppleantpar som står i tur att avgå.

Styrelsens konstituerande möte ordnas genast i början av året. Vid sitt konstituerande möte väljer styrelsen vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsemedlemmar (2020)

Ordförande: Tommi Kokkonen

Medlem Supleant Mandat
Isto Peltomäki Julia von Boguslawski 1.1.2019–31.12.2020
Mietta Lennes Gwenaëlle Bauvois 1.1.2019–31.12.2020
Laura Kortesoja Heidi Rautalahti 1.1.2019–31.12.2020
Pirjo Nikula-Ijäs Paul Tiensuu 1.1.2019–31.12.2020
Thomas Hackman Jussi Väliviita 1.1.2019–31.12.2020
Matti Eräsaari Natalija Gustavson 1.1.2019–31.12.2020
Kaj Stenberg Tommi Mäklin 1.1.2020–31.12.2021
Syed Ashraful Alam Linda Hart 1.1.2020–31.12.2021
Yvonne Holm Anne Epstein 1.1.2020–31.12.2021
L.-M. Åberg-Reinke Panu Minkkinen 1.1.2020–31.12.2021
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2020–31.12.2021

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan på finska

Arbetsfördelningen med Forskarförbundet

Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors HYT ry är medlemsförening vid det riksomfattande Forskarförbundet TTL.

Du blir medlem i ett fackförbund via den lokala fackföreningen. När du blir medlem i HYT står förutom föreningens förmåner även Forskarförbundets och Akavas förmåner till ditt förfogande.

HYT är verksam på det lokala planet, och föreningens huvudsakliga uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen angående lön, arbetsförhållanden, juridiska ställning och sociala förmåner. HYT ser till att de riksomfattande avtalen tillämpas rätt och objektivt på arbetsplatsen. I fall det finns något att anmärka tas missförhållandena upp av förtroendemän i samband med förhandlingar med arbetsgivarrepresentanter. HYT har egna representanter även i ett flertal organ inom universitetet och Forskarförbundet.

HYT ger utlåtanden, kommer med förslag och organiserar diskussionstillfällen kring aktuella teman. HYT:s förtroendemän träffas flera gånger årligen för att uppdatera sina kunskaper. Också Forskarförbundet ordnar utbildning för förtroendemännen.

Forskarförbundet ansvarar för intressebevakningen på riksomfattande ”makronivå”, förberedande av författningar och kontakter till lagstiftare. Via FOSU (JUKO) deltar Forskarförbundet i förhandlingar kring riksomfattande arbetsvillkorsavtal och lokala löneavgöranden. Förbundets förtroendemän bevakar hur avtalen följs vid respektive universitet.

Förbundet har röjt uppskattning på grund av sina utlåtanden gällande samtliga reformer inom den akademiska världen. Det spelade en avgörande roll i bearbetningen av universitetslagen, till och med till den grad att undervisningsministeriet medgav att det inte hade en uppfattning om betydelsen av universitetens autonomi förrän förbundet tog upp saken i sitt utlåtande.

Förbundets representanter håller ständigt kontakt med beslutsfattarna i ärenden som gäller universitetsanställdas ställning. Dessutom har förbundet representanter t.ex. i Akavas beslutsfattande organ.


%d bloggare gillar detta: