Ifall du blir arbetslös

HYT:s löntagarmedlemmar ansluter sig till Lärarnas arbetslöshetskassa i och med att de från sin bruttolön betalar löntagarens medlemsavgift. Detta innebär att efter att ha lämnat arbetslös, kan du vara berättigad för inkomstrelaterad dagpenning tilldelats av Lärarnas arbetslöshetskassa.

För att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning i fall av arbetslöshet ska du

 • ha betalat samtliga medlemsavgifter under den tid ditt medlemskap varit i kraft
 • uppfylla arbetslöshetskassans villkor för medlemskap samt uppfylla arbetsvillkoret.

Mera information om villkoren hittar du på Lärarnas arbetslöshetskassas sidor. Det lönar sig också att bekanta sig med Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. sidor.

Beslut om beviljande av inkomstrelaterad dagpenning alltid görs av Lärarnas arbetslöshetskassa. HYT kan inte ta ställning till enskilda frågor om inkomstrelaterad dagpenning ansökan. Frågor om ansökan kan du skicka till Lärarnas arbetslöshetskassa via e-post (opettajien.tk@opetk.fi).

Forskarförbundets instruktioner för dem som blivit arbetslösa hittar du på Forskarförbundets sidor vid punkten ”Arbetslöshetsskydd”. Arbetslöshetskassans instruktioner gäller de medlemmar som medlems- och arbetsvillkor. Övriga medlemmar i kassan eller personer som inte är medlemmar i arbetslöshetskassan bör ansöka om förmånen hos FPA.

Mera information om arbetslöshetsdagpenningen hittar du  på TYJ’s Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2017.

 

Till skillnad från löntagarna blir stipendieforskarna inte medlemmar i arbetslöshetskassan.

De lagstadgade pensions- och arbetsolycksfallsförsäkringarna för stipendiater sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (MELA). Mera information på Melas websidor.

OBS!

Om du är stipendieforskare när du blir medlem i HYT är det viktigt att du meddelar byrån när du för första gången under ditt medlemskap blir löntagare. Först i detta skede kan vi också anmäla dig till Lärarnas arbetslöshetskassa och dina inkomster berättigar till arbetslöshetsdagpenning.

 

Läs mer:

Arbetslöshetsskydd
Stipendieforskarna
Kom ihåg -lista


Arbetslöshetsskydd

 

Vad avser man med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning?

En arbetslös arbetssökande kan få arbetslöshetsunderstöd från två olika system: antingen en grunddagpenning från folkpensionsanstalten FPA eller en inkomstrelaterad dagpenning som arbetslöshetskassan utbetalar till sina medlemmar.

Arbetslöshetsunderstöd beviljas en arbetslös som varit i lönearbete före arbetslösheten. Villkoret för erhållande av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner är att personen är medlem i en arbetslöshetskassa. Dessutom bör medlemmen ha uppfyllt både medlemsvillkoret och arbetsvillkoret.

De medlemmar av HYT som förvärvsarbetar hör till Lärarnas arbetslöshetskassa. Bekanta dig med kassans medlemskaps- och arbetsvillkor på kassans egna sidor.

Mera information om arbetslöshetsdagpenningen hittar du  på Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisations hemsidor.

 

Är jag berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning?

På sina hemsidor berättar Lärarnas arbetslöshetskassa att arbetslöshetsunderstöd kan erhållas av personer som är 17-64 år gamla och bosatta i Finland samt har anmält sig som arbetssökande till Arbets- och näringsbyrån (”TE-toimisto”), är arbetsförmögna och tillgängliga på arbetsmarknaden. Därutöver har dessa personer inte kunnat erbjudas arbete eller utbildning, eller så deltar de i en sysselsättningsfrämjande tjänst.

Ett centralt villkor för erhållande av arbetslöshetsdagpenning är att medlemmen har betalat medlemsavgifterna till Lärarnas Arbetslöshetskassa såsom reglerna förutsätter. Dessutom bör medlemmen uppfylla kassans medlemskaps- och arbetsvillkor.

HYT:s löntagarmedlemmar betalar arbetslöshetskassans medlemsavgift som en del av föreningens medlemsavgift.

Läs mer på Lärarnas arbetslöshetskassas sidor.

 

Hur ska jag ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning?

Ifall du blir arbetslös:

 • Anmäl dig personligen på arbets- och näringsbyrån  (”TE-toimisto”, AN-byrån) senast på den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Märk väl att du måste hålla din arbetsansökan i kraft enligt AN-byråns anvisningar. En arbetslös arbetssökande är förpliktad att ta emot en arbetsplats som AN-byrån eventuellt erbjuder och som är lämplig med tanke på den arbetssökandes yrkesskicklighet och arbetsförmåga. En vägran kan leda till karens d.v.s. en tidsperiod då ingen dagpenning utbetalas.
 • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos Lärarnas arbetslöshetskassa. Ansökan bör lämnas in senast tre (3) månader efter det datum från och med vilket dagpenningen ska utbetalas. Mera information hittar du på Lärarnas arbetslöshetskassas eller på Arbetslöshetskassornas samorganisations sidor.
 • Kom ihåg att omedelbart informera arbetslöshetskassan om alla faktorer som kan påverka dagpenningens storlek eller utbetalning.
 • Kom ihåg att betala fackförbundets medlemsavgift. Ett avbrott på en månad i medlemsavgifterna avbryter din rätt till dagpenning från kassan. Genom att betala medlemsavgiften har du också rätt till förbundets stödservice och förmåner.

 


Stipendieforskarna

 

Till skillnad från löntagarna blir stipendieforskarna inte medlemmar i arbetslöshetskassan. De lagstadgade pensions- och arbetsolycksfallsförsäkringarna för stipendiater sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (MELA).

Om du är stipendieforskare när du blir medlem i HYT är det viktigt att du meddelar byrån när du för första gången under ditt medlemskap blir löntagare. Först i detta skede kan vi också anmäla dig till Lärarnas arbetslöshetskassa och dina inkomster berättigar till arbetslöshetsdagpenning.

Stipendieforskarnas arbetslöshetsskydd förbättrades dock avsevärt år 2009, då Arbets- och näringsministeriet gav nya instruktioner för hur arbetslöshetsskyddet bör tillämpas på dem som är sysselsatta inom konst och vetenskap. Stipendier inräknas inte i beräkningen av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddets belopp. Perioder med stipendiearbete bidrar inte heller till att utöka den anställningstid som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning, men perioderna ger dock en förlängning av granskningsperioden för villkoret att ha arbete. Ser mer om förlängning av granskningsperioden för arbetsvillkoret i TYJ’s sidor.

Läs mer från Forskarförbundets information till forskare om stipendier -guide.

 


Kom ihåg

 • Anmäl dig personligen på arbets- och näringsbyrån  (”TE-toimisto”, AN-byrån) senast på den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Märk väl att du måste hålla din arbetsansökan i kraft enligt AN-byråns anvisningar. En arbetslös arbetssökande är förpliktad att ta emot en arbetsplats som AN-byrån eventuellt erbjuder och som är lämplig med tanke på den arbetssökandes yrkesskicklighet och arbetsförmåga. En vägran kan leda till karens d.v.s. en tidsperiod då ingen dagpenning utbetalas.
 • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos Lärarnas arbetslöshetskassa. Ansökan bör lämnas in senast tre (3) månader efter det datum från och med vilket dagpenningen ska utbetalas. Mera information hittar du på Lärarnas arbetslöshetskassas eller på Arbetslöshetskassornas samorganisations sidor.
 • Kom ihåg att omedelbart informera arbetslöshetskassan om alla faktorer som kan påverka dagpenningens storlek eller utbetalning.
 • Kom ihåg att betala fackförbundets medlemsavgift. Ett avbrott på en månad i medlemsavgifterna avbryter din rätt till dagpenning från kassan. Genom att betala medlemsavgiften har du också rätt till förbundets stödservice och förmåner.
 • Efter en stipendieperiod ska du vara beredd att intyga att den forskning som finansierats med hjälp av stipendiet är avslutad (t.ex. en artikel eller ett kapitel i avhandlingen har blivit färdig).

Läs mer på Forskarförbundets arbetslöshetsskydd sidor.


 

%d bloggare gillar detta: